Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Parapsikolojinin alt dalları ve ilgi alanları nelerdir?

5 duyu organının algılayamadığı paranormal olayları araştıran Parapsikoloji tam bir bilim dalı olarak kabul görmediği için diğer bilim dalları gibi net ve belirgin bir şekilde alt dal sıralaması yapmak pek mümkün değil. Ancak parapskologların yaptıkları çalışmalar için adlandırdıkları belirli alt gruplar mevcut.

Parapsikolojinin alt dalları ve ilgi alanları ile ilgili okuyacağınız bölümler daha çok filmlere hatta korku filmlerine konu olmuş olaylarla ilgili. Parapsikolojiye merakı olanların bir çoğunun aşina oldukları en azından okudukları kitaplarda, gezdikleri sitelerde gördükleri kavramlar.

Parapsikolojinin Alt Dalları ve İlgi Alanları

Duyu Dışı Algılama (ESP)
a-) Telepati
b-) Durugörü
c-) Önsezi (Premonisyon)

Telepati: Herhangi bir iletişim aracı veya duyu organı kullanmaksızın sadece zihinler arasında kurulan bağ ile oluşan iletişimi konu alır. Bu iletişim çift taraflı olabileceği gibi tek taraflı da olabilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar telepatik iletişimin hayvanlar arasında da varolduğunu ortaya koymuştur. Telepati ile iletişimde sezgiler ve hisler ön plandadır ve hissel sezi veya sembollerin dili hakimdir. Ted Serios Uri Geller ile birlikte kurduğu Parapsikoloji Kurumunda bu alanda önemli çalışmalara imza atmıştır.

Durugörü: Duyu organları olmaksızın herhangi bir durumun, olayın veya anın ruhsal olarak algılanmasını ve görülmesini konu alır. Ruh için herhangi bir zaman ve mekan kısıtlaması olmadığı için özellikle doğuştan bu özelliği açık olan kişiler günler öncesinde meydana gelebilecek olayları görebilmekte, dünyanın başka bir yerinde bulunan nesneleri görebilmekte ve algılayabilmektedirler. Bu alanda Uri Geller ve Ted Serios ile birlikte Parapsikoloji Kurumunun kurulmasında emeği geçen İngo Swann‘ın yaptığı çalışmalar oldukça önemlidir.

Önsezi (Premonisyon): Olacak olayların önceden hisler seviyesinde sezilmesini konu alır. Bu sezginin nasıl geliştiğini ve nasıl işlediğini çözmeye çalışır.

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları Şu Şekilde Sıralanabilir

Astral Seyahat (Beden dışı yolculuk): Kişinin madde bedeni olmaksızın yapmış olduğu seyahatleri konu alır. Astral beden, enerji beden, duble, esiri beden diye tabip edilen ruhi beden madde beden olmaksızın mekan ve zaman kısıtlaması olmaksızın yolculuk yapabilmektedir. Bu durum çoğu zaman uykuda, ağır hastalıklarda, bayılma esnasında, narkoz verildiğinde veya benzer durumlardan ortaya çıkabileceği gibi belirli çalışmalarla istemli olarak ta yapılabilmektedir.

Telekinezi (Psikokinezi): Düşünce gücü ile başka herhangi bir temas olmaksızın madde üzerinde oluşturulan etkiyi konu alır. Bu etkinin nasıl oluştuğunu inceleyip açıklamaya çalışır. Bu alanda Eski SSCB döneminde yapılan incelemelerde adı sıkça geçen Nina Kulagina ve 1957 yılında kurdukları Parapsikoloji Kurumu ile yaptıkları deneylerle adını duyuran Uri Geller iki önemli isim olmuşlardır.

Ekminezi Nedir: Hipnoz sırasında sujenin yaşadığı psikolojik ayrışmalar sonrası geçmişte yaşadığına inanılan farklı bedenlerle olan irtibatını konu alır. Yani Reenkarnasyon olarak adlandırılan olayla kişinin yaşadığı değişik ruh halleri açıklanmaya çalışılır.

Levitasyon Nedir: İnsan veya herhangi bir hayvanın yer çekiminden bağımsız olarak hareket edebilmesi yani uçmasını konu alır. Bu olayın nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır. Bu alanda özellikle Daniel Dunglas’ın yaptığı çalışmalar önemlidir.

Prekognisyon ve Telemnezi Nedir?

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Prekognisyon Nedir: Bir olayın meydana gelmeden önce algılanmasını konu alır. Olacak olayların daha önceden rüyada veya bilinç açık iken algılanarak doğru bilinmesi konusuna odaklanır.

Tekinsizyer Nedir: İlginç ve açıklanamayan olayların yaşandığı belirli yerleri konu alır. Bu yerlerde eşyaların kendiliğinden nasıl oynadığını er değiştirdiği, duyulan sesler incelenerek açıklanmaya çalışılır.

Duru işiti Nedir: Kaynağı tam olarak bilinmese de dünyanın herhangi bir yerinde yapılan konuşmaların duyulması, henüz gerçekleşmemiş bir olayın duyulması ve boyut ötesi seslerin algılanmasını konu alır.

Telemnezi Nedir:  Ruhsal şifa teknikleri ile hasta hakkında telepatik bilgi toplanmasını inceler. Ruhsal teşhis veya telepatik teşhiste diyebiliriz.

Radyestezi (Işımduyu) Nedir: İnsanın canlı ve cansız varlıkların titreşimleri veya yaydıkları ışınımları algılamasını konu alır. Bilimsel verilerle desteklenemediği için “sözdebilim” olarak nitelenir. Daha çok ellerindeki çatal çubuklarla su aranması olarak bilinir ancak alanı çok daha geniştir. Tüm varlıklar hakkında o varlığın titreşimi (Rezonans) ile aynı frekansa girilerek bilgi alındığı iddia edilmektedir.

Parapsikolojinin Diğer ilgi alanları

Rüyada ESP Nedir: Prekognisyon Duyu ötesi algıların rüyada gerçekleşmesidir. Özellikle yeteneği olanlarda sıkça görülebilir. Duyu organlarımız ile algılanamayan olaylar rüyada görülür, duyulur, hissedilir.
Hipnoz ve Hipnoz altında ESP Nedir: Hipnoz altında özellikle somnambulistik evrede yani derin trans halinde hipnoza yatkın insanların duyu dışı algılarında açılma meydana gelir. Bu evrede gerçekleşen duyu dışı algılar hipnoz altında esp olarak adlandırılırlar. Bu yatkınlığa sahip insanlar da somnambulistik birey olarak adlandırılırlar.

Hayvanlarda ESP Nedir: Hayvanların doğa ve doğa dışı olayları bizden önce algılaması veya bizim algılayamadıklarımızı algılamalarıdır. Madde ötesi varlıklara verdikleri tepkiler, depremleri önceden algılamaları, zarar verecek insanlara verdikleri tepkiler gibi.

Bitkilerde Parapsikoloji Nedir: Bizim algılayamadığımız bazı etkilere bitkilerin verdikleri tepkiler incelenir. Bazı bitkiler yoğun madde ötesi etkilere maruz kaldıklarında farklı şekillerde tepkiler verirler. Bu tepkilerin nasıl meydana geldiği araştırılır. Negatif enerjilerin yoğun olduğu ortamlarda bitkilerin olumsuz gelişim izlemeleri, herkesin sürekli üzüntülü oldukları yerlerde verdikleri tepkiler, uzun süre kendileri ile ilgilenen insanlar öldüklerinde veya uzun süre olmadıklarında verdikleri tepkiler vb.

Psikometri ve Teleportasyon Nedir?

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Psikometri Nedir: Ruhsal yapımızla dokunduğumuz her şeye nüfuz edip izler bırakırız. Bu izler tüm canlılar tarafından bırakılan, içerisinde duygu ve ânı yansıtan parmak izleri gibidirler. Dokunduğumuz bir nesneye daha önce bir başka canlı dokunmuşsa psikometri yeteneği olan insanlar o ânı ve canlıyı hissedip bilgi edinebilirler.

Işınlanma (Teleportasyon) Nedir: Bir canlının veya nesnenin bulunduğu ortamdan madde formunu yitirerek başka bir ortamda yeniden maddesel olarak ortaya çıkmasıdır. Bu konu Materyalizasyon Demateryalizasyon konusu içerisinde incelenmektedir.

Paranormal Şifacılık Nedir: Ruhsal enerjilerin auradan başlayarak bedene ve organlara nüksetmiş rahatsızlıkların tedavi edilmesinde kullanılmasıdır. İyileştirme sürecinde hastaların yakında bulunmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ruhsal şifacılık olarak ta anılmaktadır.

Paranormal Teşhis ve Otoskopi Nedir: Paranormal teşhis rahatsızlıkların durugörü yoluyla görülmesidir. Bu yeteneğe sahip insanlar baktıklarında kimde ne tür rahatsızlıklar olduğunu görebilmektedirler. Otoskopi madde beden ötesinde bedeni çevreleyen auranın doğrudan veya farklı şekillerde görülmesidir. Otoskopi, özgörüm olarak ta adlandırılmaktadır.

Gezici Durugörü Nedir: Duyu organları ile algılanamayacak mesafelerin koordinatlar yardımı ile de görülebilmesidir.

Çakra ve Auralar Nedir: Kısaca Çakra, bedenimizde bulunan enerji kanalları; Aura, tüm canlıları çevreleyen enerji alanıdır. Bu enerji alanlarının insan yaşamını nasıl etkilediği incelenir.

Psikotronik Bilim Nedir?

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Psikotronik Bilim Nedir: Çekoslovakyalı bilim insanı Zdenek Rejdak tarafından paranormal olayların laboratuvar ortamlarında incelenmesi gerektiğini savunarak “parapsikoloji” terimine karşı kullanmaya başladığı kelimedir. Gizemli olayların testlere tabi tutularak bilimsel bulgularla açıklanması gerektiğini savunmaktadır.

Şuurlu Beden Kontrolleri Nedir: Bedensel fonksiyonların kontrol edilerek değiştirilmesi olaylarını konu kalır. Nabız atışlarını kontrol etme, bedendeki ısıyı değiştirme, kaslarda seyirme, kataleptik duruma geçebilme vb. olayların nasıl yapılabildiği incelenir.

Değişik Şuur Halleri Nedir: Bilincin uyku ve uyanıklık sırasındaki farklılıklarının incelenmesidir. Bilinçli lucid rüyalar veya uyku ile uyanıklık arası durumlar vb.

Kendiliğinden Psikokinezi Nedir: İrade dışında meydana gelen telekinetik olaylar incelenir. Bozulan elektronik aletler, kırılan eşyalar, hareket eden nesneler… Bu eylemlerde kişinin enerjisi istem dışı hakeret eder. Bu enerjinin bu olaylara nasıl neden olabildiği üzerinde araştırmalar yapılır.

Psişik Arkeoloji Nedir?

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

Düşünce Fotoğrafçılığı Nedir: İnsanların düşüncelerinin fotoğraf karelerine aktarılmasıdır. Deneklerin imajine ettikleri görüntüler kullanılan tekniklerle resme dönüştürülür. Bu alandaki ilk başarılı çalışmalar Ted Serios’a aittir. David Kennedy, bu çalışmaları ileri aşamalara taşıyarak film karelerine ve dijital fotoğraf makinelerine de aktarmayı başarmıştır. Çok sayıda denekle birlikte yaptığı çalışmalarını anlaşılamayan bir nedenle bir anda sonlandırarak elde ettiği tüm verileri imha etmiştir.

Telkin Bilim Nedir: Farklı tekniklerle üretilen telkinlerin açıktan veya subliminal mesaj olarak verildiğinde insanları nasıl etkilediğini inceler.

Psişik Arkeoloji Nedir: Durugörü ve önsezi yeteneği bulunan psişik yeteneklerin yaptıkları arkeoloji çalışmalarıdır.

Geçmişin Bilinmesi Nedir: Postkognisyon olarak ta adlandırılan yetenek ile geçmişte meydana gelen olayların incelenmesidir.

Bunların dışında farlı adlarla anılan ve konusu ölüm anı, ölüm sonrası ve ölümle ilgili olayların konu edinildiği alanlar, değişik ruh hallerini konu edinen alanlar, bilinçli rüya ve rüyada farklı algıları konu edinen alanlarla, bitkilerde psişik algılama gibi farklı alanlarda bulunmaktadır.

Konuları ayrıntılı incelemek için Astral Seyahat – Telekinezi – Telepati – Prekognisyon ve Premonisyon kategorilerine bakabilirsiniz.

 

5 Ocak 2017

Parapsikolojinin Alt Dalları ve ilgi Alanları

www.parapsikoloji.net

Görsel Wikipedia’da ilgili konudan alınmıştır. Kavramlar ve sıralamalar için Wikipedia’dan yararlanılmıştır.

Son Güncelleme 28 Aralık 2022 Emr

Emr
“İnsan ruhunu yitirmediği sürece yapamayacağı şeyler sınırlıdır AMA sınıra ulaşmak için vazgeçmesi gerekenleri terkedemeyecek kadar da bencil, tembel ve egoisttir”
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
  1. blank Güven dedi ki:

    Merhaba. Bende bu durum mevcut, ne yapmalıyım

    1. blank rüya öztürk dedi ki:

      hangi durum ? biraz detaylı anlatır mısınız? Parapsikolog değilim ama belki yardımcı olabilirim bu konuda biraz bilgi sahibiyim 🙂

error: Korumalı İçerik!

Parapsikoloji.Net sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin